Domain elektromos-kapunyito.hu
E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
Telefon +36 70 336 – 6572
Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének
feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,
hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos
típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a
személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő
tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy
szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru és a digitális elemeket tartalmazó áru
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a
Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a
  jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
  Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.
  Vonatkozó jogszabályok
  A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 3. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 4. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 5. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
  vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 6. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 7. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül
  a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
 8. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
  2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
  áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
  digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
  Korm. rendelet
  Az ÁSZF hatálya, elfogadása
  A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a
  jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a
  jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
  határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának
  feltételeit.
  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon
  elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
  Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
  A szerződés nyelve, a szerződés formája
  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem
  iktatja.
  E-számla
  Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF
  elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.
  Árak
  Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai
  okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben
  Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy
  az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.
  Eljárás hibás ár esetén
  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
  0 Ft-os ár,
  kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os
  kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
  Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
  információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos
  jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
 9. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
  A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
  elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Telefon: +36 70 336 – 6572
  Internet cím: https://elektromos-kapunyito.hu
  E-mail: info@elektromos-kapunyito
  A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
  érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével
  közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
  A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a
  panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és
  az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus
  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az
  írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
  Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a
  vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését
  követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél
  rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a
  vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
  panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 10. a fogyasztó neve, lakcíme,
 11. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 12. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
  bizonyítékok jegyzéke,
 13. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali
  kivizsgálása lehetséges,
 14. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
  felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 15. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 16. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a
  panasz egyedi azonosítószáma.
  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt
  az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak
  jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
  továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület
  székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell
  terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
  Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
  rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
  Fogyasztóvédelmi eljárás
  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
  megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
 17. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú
  hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek
  listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/
  Bírósági eljárás
  Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
  keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi
  CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  Békéltető testületi eljárás
  Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát
  elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
  fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással
  közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes
  testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési
  kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség
  („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
  Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető
  kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének
  megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel,
  amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező
  bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény
  mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és
  középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.
  A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli
  törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és
  középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió
  forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés
  nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását
  célozza.
  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület
  feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
  eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő
  érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a
  fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban
  benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan
  eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának
  megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
  megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell
  a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás
  ügy rendezését
 18. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,
  közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
  előterjesztésére nem került sor,
  g. a testület döntésére irányuló indítványt,
  h. a fogyasztó aláírását.
  A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó
  bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában
  a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
  Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 19. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  Fax: 06-72-507-152
  E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
  Fax: 06-76-501-538
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  Fax: 06-66-324-976
  E-mail: eva.toth@bmkik.hu
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
  Fax: 06-46-501-099
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 99. I. em. 111.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap: bekeltet.bkik.hu
  Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  Fax: 06-62-426-149
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám:06-22-510-310
  Fax: 06-22-510-312
  E-mail: fmkik@fmkik.hu
  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  Fax: 06-96-520-218
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  Fax: 06-52-500-720
  E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Telefonszám: 06-36-429-612
  Fax: 06-36-323-615
  E-mail: hkik@hkik.hu
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
  Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
  Fax: 06-56-510-628
  E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-513-027
  Fax: 06-34-316-259
  E-mail: szilvi@kemkik.hu
  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  Fax: 06-32-520-862
  E-mail: nkik@nkik.hu
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
  Telefonszám: 06-1-792-7881
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
  Honlap: http://panaszrendezes.hu/
  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-026
  Fax: 06-82-501-046
  E-mail: skik@skik.hu
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: 06-42-311-544
  Fax: 06-42-311-750
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu
  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: 06-94-312-356
  Fax: 06-94-316-936
  E-mail: vmkik@vmkik.hu
  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
  Telefonszám: +36-88-814-121
  Fax: 06-88-412-150
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  Fax: 06-92-550-525
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 20. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Online vitarendezési platform
  Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül
  lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
  kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a
  távolság meggátolná őket ebben.
  Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar
  feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
  A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni
  kívánt vitarendezési testületet.
  Az online vitarendezési platform itt érhető el:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
  Szerzői jogok
  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal
  szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján
  tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli
  felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
  módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása
  esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Solusmart
  Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
  Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben
  maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
  Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
  magatartási kódexe.
  A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
  A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül
  a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő
  adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak
  tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
  A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
  A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk
  tájékoztatást.
  Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
  Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt
  adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a
  bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
  megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
  illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz
  tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
 21. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető
  legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a
  megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.
  A honlap használata
  A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
  A Termék kiválasztása
  A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes
  termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás
  esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.
  Kosárba helyezés
  A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba
  anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül
  ajánlattételnek.
  Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja
  vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön
  által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár
  tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásáig – szabadon
  módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek
  helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.
  Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Terméket hozzáadtuk a
  kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz”
  gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba
  helyezni, úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!
  A Kosár megtekintése
  A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti
  a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát
  megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által
  megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
  Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb
  lenyomásával folytathatja a vásárlást.
  Vásárlói adatok megadása
  „Megrendelem” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek
  megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a
  megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a
  rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
  A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét,
  címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a
  „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük
  távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.
  A rendelés áttekintése
  A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a
  megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és
  visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés
 22. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a
  felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem
  változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).
  A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
  Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek,
  valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A
  honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A
  jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
  Ön a „Megrendelem” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni,
  és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt
  az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48
  órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
  Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
  Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának
  elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor
  az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
  Fizetési módok
  Utánvétel
  Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az „Utánvétel”
  fizetési módot.
  Banki átutalás
  A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
  Készpénzes fizetés
  Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.
  Bankkártyás fizetés
  A futárnál gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
  Átvételi módok, átvételi díjak
  150000 Ft (bruttó) felett ingyenes szállítás
  GLS futárszolgálat
  Minimum Maximum Szállítási díj
  0 kg 5 kg 1 650 Ft
 23. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  5 kg 10 kg 1 800 Ft
  10 kg 20 kg 2 400 Ft
  20 kg 30 kg 3 300 Ft
  30 kg 40 kg 5 820 Ft
  40 kg 50 kg 7 700 Ft
  50 kg 60 kg 9 400 Ft
  150 000 Ft Ingyenes
  A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
  Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
  Teljesítési határidő
  A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30
  nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a
  Vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
  Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az
  esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a
  megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
  Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése
  sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az
  átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás,
  valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj
  összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
  hívhatja fel a Vásárlót.
  Külföldre történő értékesítés
  Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió
  területén belüli Vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a
  megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.
  A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet
  előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára,
  vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési
  hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe
  szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el,
  amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
  A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti
  nyelven kommunikálni a Vásárlóval.
  Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban
  meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek,
  vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
  Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
  A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
  Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
  Az Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási
 24. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve
  azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
  vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes
  mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár
  kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
  Az Eladó a Termék átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem
  magyarországi Vásárlóknak is.
  Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más
  Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt
  szállítási módon.
  Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem
  magyarországi Vásárló is.
  Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót
  ez a jog nem illet meg.
  Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem
  fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a
  szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.
 25. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Fogyasztói tájékoztató
  Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
  tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli
  elállási joggal!
  A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó
  az elállási jogát
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
  szolgáltatott terméknek,
  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
  határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
  A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a
  szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az
  ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
  Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
  A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat
  útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
  A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
  Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A
  határidő 14 nap.
  A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
  Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón
  visszaigazolni.
  Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
  Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
  Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az
  elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
  ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így
  a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos
  fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
  Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak
  visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó
 26. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
  adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott
  bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
  Többletköltségek
  Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az
  Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási
  díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
  Visszatartási jog
  Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem
  szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell
  figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
  A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
  A termék visszaszolgáltatása
  Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket
  haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak
  vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
  teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
  A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
  A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha
  a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött –
  szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
  szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
  szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
  fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
  szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye
  figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
  Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
  A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
  meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
  Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
  Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.
  Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
  a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a
  vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
  tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
  befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
  állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 27. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást
  követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
  termékkel;
  g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható
  módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
  állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot
  követően kerül sor;
  h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
  fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
  tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
  esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  E-a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,
  előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
  tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  A szerződésszerű teljesítés követelményei
  A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális
  elemet tartalmaz áruk esetében
  A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben
  foglalt követelményeknek.
  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező terméknek
  meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint
  rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
  egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
  alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a
  szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
  rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
  üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és
  biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés tárgyát képező terméknek
  alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú termék esetén jogszabály, műszaki
  szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
  rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és
  egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
  biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú termék esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó,
  annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira
  vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
  rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a
  csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
  meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
 28. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.
  A terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
  a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
  a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
  a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
  A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében
  Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
  a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó
  felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
  b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve
  digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által –
  rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
  Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a az Eladó
  felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe
  helyezés befejeződött.
  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
  szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az
  áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos
  szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.
  A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó
  árú esetében
  Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru
  digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági
  frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell,
  hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.
  Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
  a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a
  digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó
  által észszerűen elvárható; vagy
  a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor
  két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves
  időszakon keresztül kell biztosítania.
  Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az
  áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
  a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának
  következményeiről; és
  b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az
  Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
  Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
  hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a
  fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 29. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a
  45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült, kiegészítve a Korm. rendelet hatályba
  lépést követően elfogadott jogszabályok rendelkezéseivel.
  Kellékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
  Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Kellékszavatossági jogok általános szabályai
  Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
  Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az
  Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
  indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
  Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó
  áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában
  fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok.
  A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a
  körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis
  egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék
  ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló
  csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő
  hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő
  Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
  Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a
  teljesítés (átadás) napján indul.
  Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet
  tartalmazó árú esetében
  Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására
  irányuló – szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont
  szerinti eltérésekkel illetik meg.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására
  irányuló – szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére
  maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
  Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az
  aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék
  hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
  A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
  igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
  az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem
 30. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  teljesítette az alábbi feltételeket
  az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
  céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
  kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a
  csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés
  költségeinek viselését.
  megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
  ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé
  tételét
  a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali
  megszüntetését teszi indokolttá, vagy
  az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás
  észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut
  szerződésszerűvé tenni.
  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak
  bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
  A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy
  egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás
  teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
  Általánosan érvényesülő szabály, hogy:
  az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának
  megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre
  vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy
  kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell
  számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
  bocsátania.
  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű
  teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
  A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a
  megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok
  tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az
  adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb
  áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek
  megfelelő árukat tartsa meg.
  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk
  egy része tekintetében szünteti meg, úgy
  a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
  az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában
  teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 31. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
  teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a
  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
  megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
  egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
  hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
  is megvolt.
  Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok.
  A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a
  körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis
  egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék
  ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló
  csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő
  hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő
  Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
  Termékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági
  igényt érvényesíthet.
  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy
  pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
  érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A
  termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  vagy
 32. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
  egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
  azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
  érvényesítheti.
  Jótállás
  Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján
  az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki
  cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban –
  jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.
  Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási
  nyilatkozatot kell átadnia.
  A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru
  teljesítésének időpontjában.
  A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
  az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály
  szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
  a jótállásra kötelezett nevét és címét
  a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
  azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
  a jótállás feltételeit.
  Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg kötelező jótállás esetén?
  Jótállási jogok
  A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével
  kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási
  igényként az Eladó felé.
  A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az
  Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  Érvényesítési határidő
  A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  szerint:
  a. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  b. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  c. 250 000 forint eladási ár felett három év.
  E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama
  meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a
  hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
  A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az
 33. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
  Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási
  határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
  Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
  A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra
  nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
  Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni
  köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről
  megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles
  a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a
  fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános
  forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a
  vásárló részére visszatéríteni.
  A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi
  átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.
  Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
  ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
  amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem
  nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc
  napon belül ki kell cserélni, vagy
  amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem
  nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján
  szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül
  visszatéríteni.
  Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
  az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
  a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja
  alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
  a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja
  alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
  amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem
  él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni,
  ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő
  eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.
  Kivételek
  A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos
  rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós
  lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
  Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül
  teljesítse.
  Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni
  köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
  Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
 34. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.
  Domain elektromos-kapunyito.hu
  E-mail info@elektromos-kapunyito.hu
  Telefon +36 70 336 – 6572
  Cégnév Solusmart Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
  A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános
  szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
  A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy
  tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az
  üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
  valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti
  igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
  Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket,
  amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően
  azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem
  érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
  Három munkanapon belüli csereigény
  Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három
  munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek
  esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét,
  akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a
  terméket ki kell cserélnie.
  Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
  Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
  után keletkezett.
  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági
  és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból
  fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 35. Hatályos ettől a naptól: 2022.01.01.